fbpx
https://rootavor.com/wp-content/uploads/2020/03/נשים-עובדות-גדול.jpg

יום האשה הבינלאומי: בשנת 2019 נרשמה עלייה של 30 אלף נשים המועסקות בשוק העבודה

מניתוח שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר לקראת יום האשה הבינלאומי (8.3.2020) עולה כי מספר הנשים המוגדרות כעצמאיות גדל ב-2019 בכ-3.7% בהשוואה ל-2018. מדובר בעלייה של כ-6,200 נשים העובדות כעצמאיות, שמספרן הסתכם בשנה החולפת בכ-171,600 נשים

1נשים עובדות

Photo by Paige Cody on Unsplash

לקראת יום האשה הבינלאומי, החל היום, ערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר ניתוח נתונים לגבי נשים עובדות. מהניתוח עולה כי מספר הנשים המוגדרות כעצמאיות גדל ב-2019 בכ-3.7% בהשוואה ל-2018. מדובר בעלייה של כ-6,200 נשים העובדות כעצמאיות, שמספרן הסתכם בשנה החולפת בכ-171,600 נשים. העוסקות העצמאיות מהוות כ-36% מסך העצמאים בישראל העומד על כ-471,800. כמו כן, שיעור הגידול במועסקות העצמאיות בעשור 2009-2019 עמד על 79% לעומת שיעור של 23% בקרב הגברים.

לדברי ישראלה שטיר, סגנית נשיא איגוד לשכות המסחר ויו”ר “קבוצת י. שטיר”, “אומנם חלה עלייה של כ-4% במספר הנשים העצמאיות ב-2019, אך עדיין הן מהוות כשליש ממספר העצמאים במדינת ישראל. הייתי שמחה לראות יותר נשים עצמאיות, הגידול של 2% בלבד בעשור האחרון (שיעור הנשים העצמאיות היווה ב-2009 7% מהנשים המועסקות, לאחר עשור גדל שיעור העצמאיות ל-9% מסך המועסקות), מוכיח על חוסר התייחסות של המדינה לצרכים של נשים עובדות בכלל ועצמאיות בפרט. יש צורך במערכת חינוך שנותנת מענה לשעות מאוחרות כמו במקומות אחרים בעולם. התייחסות למטפלת לילדים כהוצאה מוכרת לצורכי מס, הקלות במס בכפוף למספר ילדים.

שטיר אף התייחסה להעלאת גיל הפרישה לנשים. “אנחנו מציעים להעלות את גיל הפרישה הן של גברים והן של נשים ל-70. תוחלת החיים עלתה משמעותית. גברים בני 67 ונשים בנות 62 עדיין אנשים צעירים. זוהי שכבה רחבה באוכלוסייה שצברה ידע וניסיון רב שמעוניינת להמשיך ולעבוד ושוללים ממנה זכות זאת. צריך להסתכל בראייה לאומית ולא רק בשיקולים של קרנות הפנסיה. אם נגיע למצב שבו הקרנות לא יוכלו לעמוד בהתחייבויות הדבר יפגע בכל האוכלוסייה. כמובן שיש לסייג עובדים במקצועות פיזיים שוחקים ולאפשר לנשים במקצועות אלו לפרוש מגיל 65 ומעלה ולהשאיר להן את אפשרות הבחירה”.

עוד עולה מהנתונים כי ב-2019 נרשמה עלייה של 1.6% במספר סה”כ הנשים המועסקות, שהן כ-30,300 מועסקות, כאשר סך המועסקות בשנה זו הסתכם בכ-1,896,800. מהבדיקה עולה כי נרשם גידול של 6.6% בתעסוקת נשים (38,600 מועסקות) במקצועות הדורשים השכלה אקדמאית (מרצות, מורות, מהנדסות, רופאות, עו”ד, רו”ח וכו’) ובסיכום 626,800 מועסקות. עוד נרשמה עליה של 2.1% (3,800 מועסקות) בעבודות משרד ופקידות אשר הסתכמו ב- 186,700 מועסקות. בקרב העובדות המקצועיות בתחומי התעשייה והבינוי נרשמה ירידה של 5.9% (2,300 מועסקות) ובסיכום 37,200 מועסקות.

בקרב נשים המועסקות בתפקידי ניהול נרשמה ירידה של 27.2% המהווה גריעה של כ-34,300 מועסקות. סך הנשים המועסקות בתפקידי ניהול הסתכם ב-91,800 ב-2019, ומהווה 5% מסך הנשים המועסקות. לעומת זאת, סך הגברים המועסקים בתפקידי ניהול מהווה 10% מסך הגברים המועסקים, ומספרם עומד על 210,900. יש לציין שהירידה החדה חלה במקביל גם במספר הגברים המועסקים בתפקידי ניהול.

עלייה של 8.1% נרשמה במספר הנשים המועסקות בתפקידים של הנדסאיות, טכנאיות, סוכנות, ובמשרות מקצועיות אחרות. שהן כ-23,000 נשים, והן הסתכמו ב-307,900. מספר המועסקות בתחומי מכירות ושירותים רשם עלייה של 2.1% שהן 9,200 נשים והסתכם ב-453,200.

בקרב העובדות המקצועיות בחקלאות נרשמה ירידה של 23.8% (גריעה של 800 מועסקות) ובסיכום 2,500 מועסקות. מספר המועסקות בתחומים הלא מקצועיים ירד ב-4.7% , גריעה של 4,600 מועסקות, והסתכם בכ-94,500 מועסקות. מספר המועסקות בעלות משלח יד לא ידוע, רשם ירידה של 2.1%, שהן גריעה של 2,100 מועסקות, והסתכם ב-96,200 מועסקות.

מניתוח תעסוקת נשים לפי אזורים (על פי נתוני 2018) עולה כי 25% מהנשים מועסקות במחוז המרכז, 22% במחוז תל-אביב, 12% במחוז צפון, 12% במחוז דרום, 11% במחוז חיפה, 10% בירושלים ו-3% ביהודה ושומרון, 2% מהנשים מועסקות בשני מחוזות ויותר, לגבי 5% מהנשים לא ידוע מחוז התעסוקה.

;